De regio Westhoek

kaart wh wegen

Binnen het Vlaams Gewest is de Westhoek een streek met een uitgesproken landelijk karakter. Wat betreft het aandeel open ruimte, de bebouwingsdichtheid en de mate van versnijding is      de Westhoek het grootste aaneengesloten plattelandsgebied in Vlaanderen: het kleine dorp overheerst. Binnen Vlaanderen ligt de Westhoek bovendien relatief ver van de grootstedelijke    centra. De grensligging van de streek – aan de Noordzee en de Franse grens – onderstreept het perifere karakter. Binnen het gebied is, afgezien van de verstedelijking aan de kust, een aantal  kleinstedelijke centra aanwezig waarvan Ieper met ongeveer 20.000 inwoners (aantal inwoners van de deelgemeente Ieper) de grootste is.

Met andere woorden is de gehele Westhoek in Vlaanderen hét plattelandsgebied bij uitstek. Ter illustratie: het gemiddelde bebouwingspercentage van de Westhoek bedraagt amper 14%.  Voor West-Vlaanderen is dit ruim 22% en voor Vlaanderen zelfs 24%. Het West-Vlaamse platteland wordt bovendien gekenmerkt door een zeer sterk verspreide bebouwing. Deze  verspreide bebouwing zorgt voor tal van beperkingen op het vlak van mobiliteit, leefbaarheid, zorg, voorzieningen… [1]

Het specifieke landelijke karakter van de Westhoek heeft uiteraard  gevolgen voor  de doelgroep jeugd. Verschillende partners, organisaties en intergemeentelijke overlegorganen bouwden de laatste jaren sterk mee aan het verder ontwikkelen en uitbouwen van de Westhoek als aantrekkelijke woon- en werkregio: het Westhoekoverleg, provincie West-Vlaanderen, RESOC Westhoek… In combinatie met middelen in het kader van het Europese plattelandsprogramma Leader (m.u.v. de 3 kustgemeenten) werd de Westhoek de afgelopen jaren sterk onder handen genomen: meer dan € 1.000.000 van dergelijke Europese middelen werden de voorbije 5 jaar in jeugd geïnvesteerd: jeugdlokalen, infrastructuur kinderopvang, JAC Westhoek, project schuldpreventie…

De Westhoek wordt doorgaans wel meer geconfronteerd met erg regiospecifiekeproblemen (bv. mobiliteit, verspreiding van middelen en diensten…). Om zich slechts met enkele gemeenten over dergelijke thema’s te buigen, is niet zinvol. Omwille van de complexiteit is het dus noodzakelijk deze zaken op Westhoekniveau aan te pakken: een regioprobleem vergt een regioaanpak.


[1] Ontwikkelingsstrategie Leader Westhoek, 2008-2013

Web by Rein.be