Overleg Forum Jeugd Westhoek

Het Forum Jeugd Westhoek-overlegmoment brengt alle jeugdconsulenten, jeugdschepenen en afgevaardigden van de provincie samen. Dit overleg wordt georganiseerd door de projectcoördinator maar geagendeerd door de stuurgroep (met input vanuit de regio).

Een van de belangrijkste functies van het fysieke overleg “Forum Jeugd Westhoek” is het bundelen van de krachten van de lokale jeugdactoren wanneer zij met gemeenschappelijke problemen of noden te maken krijgen. Deze kunnen zowel van streekgebonden aard zijn als ingebed in een bredere maatschappelijke of beleidsmatige tendens. Gezien de personeelsbezetting sterk varieert op de verschillende jeugddiensten beschouwt het FJW het als haar hoofdtaak deze gemeentelijke jeugddiensten mee te ondersteunen waar nodig.

De belangrijkste doelstelling van dit overleg is tijdens het fysiek samen zijn zo goed mogelijk te communiceren, af te stemmen of aankaarten over/van gebeurtenissen in het lokale jeugdbeleid en dit vanuit een regionale kijk. Door het effectief samen brengen van deze actoren wordt intergemeentelijk samenwerken bovendien gefaciliteerd. Het up-to-date houden van alle taken en diensten van het Forum behoren ook tot de agenda (bv. Stand van zaken van projectwerk).

De frequentie van het overleg is zo’n 5-maal per jaar, uitgezonderd in zomermaanden.

Web by Rein.be